Ako písať články s dôrazom na SEO? ✏️

Ako písať efektívne SEO články, teda články, ktoré zvýšia prirodzenú, teda neplatenú návštevnosť? To je otázka, ktorú si kladie asi každý marketér či copywriter. V tomto článku sa dozviete, aké technické parametre  je potrebné zohľadniť a tiež podmienky, ktoré je potrebné splniť z hľadiska obsahu. Kvalitný a unikátny obsah je totiž jedným z najpodstatnejších predpokladov na efektívny SEO článok.

Obsah článku:

Prečo vlastne písať kvalitné SEO články?

SEO články sú do istej miery vizitkou vašich znalostí v oblasti, v ktorej prostredníctvom SEO článkov komunikujete so svojimi klientmi aj na inej ako na komerčnej úrovni – posúvate im relevantný a užitočný obsah, čím si s nimi budujete dlhodobé vzťahy. Vďaka SEO článkom dokážete osloviť nových, potenciálnych klientov a dostávať sa im do povedomia dlhodobo a cielene. Výhodou SEO článkov v prípade pútavého a kvalitne spracovaného obsahu  je tiež ich organické šírenie samotnými používateľmi, ktorí majú tendenciu zdieľať zaujímavé a podnetné články s pridanou hodnotou. Navyše, ak SEO článok odkazuje na vaše produkty či služby, môže dôjsť k zvýšeniu konverzií a nárastu predaja.

Vlastnosti, ktoré by SEO články mali spĺňať

Primeraný rozsah a štruktúra

Kvalitné SEO články by mali mať rozsah minimálne v rozmedzí od 1800 do 5400 znakov. SEO články by rozhodne nemali byť kratšie. Čo sa týka vrchnej hranice platí, čím viac, tým lepšie. Samozrejme, pokiaľ si to daná téma pýta či vyžaduje. SEO články zbytočne nepredlžujte a vyhnite sa zásadným chybám pri písaní nového článku, napríklad opakovaniu nepodstatných myšlienok či tej istej pointy. Čitateľovi sa môže takýto typ textu zdať nezaujímavý a nemusí ho ani dočítať.

Čo sa týka členitosti textu, pre ľahšiu orientáciu a prehľadnosť je dôležité správne nastavenie štruktúry. Štruktúra SEO článkov by mala byť navrhnutá logicky a prehľadne. Nadpisy a podnadpisy, zoznamy a odseky. Najväčšou chybou pri SEO článkoch býva často ucelený text bez členenia. Takýto text používateľa ľahko omrzí a neupúta.

Pútavý obsah a správna gramatika

Samotný text SEO článkov by mal byť zameraný najmä na cieľovú skupinu. Osloviť by však mal aj širší okruh používateľov. Pri písaní je potrebné dodržiavať zásady slovenského pravopisu a gramatiky. SEO článok vďaka tomu pôsobí profesionálnejšie a vyvoláva dôveru v autorove vedomosti a znalosti.

SEO články a vizuálne doplnky

Pútavý obsah SEO článkov v kombinácií so správnou a logickou štruktúrou a členitosťou textu je jedným z najzásadnejších atribútov pre kvalitné SEO články. Správne vizuálne doplnky, akými sú napríklad obrázky, videá, infografiky, či ilustrácie však efektívne dopĺňajú pútavosť a výsledný dojem. Preto by sa v SEO článku mal vždy nachádzať aspoň jeden. Ak neviete ako na to, môžete sa inšpirovať našim návodom: Ako vytvoriť príspevok na sociálne siete pomocou aplikácie Canva.

SEO články a vizuálne doplnky

Kritériá, ako písať kvalitné SEO články

Vlastnosti, ktoré by kvalitné SEO články mali mať sme si zhrnuli vyššie. Je však potrebné danú teóriu aj prakticky implementovať do konkrétnych bodov, ktoré treba dodržať.

Výber témy a kľúčových slov

Ak chcete písať pútavé SEO články, teda články s dôrazom na SEO, v prvom rade je dôležitý správny výber témy. Téma, na ktorú sa chystáte SEO článok napísať, by mala súvisieť so zameraním vašej spoločnosti alebo klienta, pre ktorého článok píšete. S výberom témy priamo súvisí aj výber tých správnych kľúčových slov či fráz. Tie by mali zodpovedať tomu, čo používatelia najčastejšie vyhľadávajú. Na to, aby ste vedeli, ktoré kľúčové slová alebo viacslovné kľúčové frázy, tzv. longtaily používatelia vyhľadávajú je dobrá analýza kľúčových slov, ktorá by mala byť prvým bodom u SEO.

Niektoré kľúčové frázy majú síce vysokú mieru vyhľadávacích dopytov,  treba však zohľadniť aj mieru konkurencie. Tá môže byť pri niektorých základných kľúčových slovách príliš vysoká. SEO články optimalizované na daný výraz sa tak len veľmi ťažko zobrazia v prvej desiatke výsledkov vyhľadávania. Výhodne preto je zamerať sa na výraz, ktorý má možno nižšiu mieru vyhľadávania, no zároveň aj nižšiu mieru konkurencie. Navyše cieliť na takýto výraz môže nakoniec aj výraznejšie navýšiť percento obratu, pretože nájdu užívatelia presne to, čo hľadajú. Napríklad kľúčové slovo „kaderníctvo“ má vysokú mieru dopytov vo vyhľadávaní, ale „pánske kaderníctvo Bratislava“ už menej. Naozaj potrebujeme cieliť na kľúčové slovo „kaderníctvo“, ktoré reprezentuje všetky kaderníctva na Slovensku? Odpoveď je: nie. Ak hľadá užívateľ, resp. potenciálny zákazník nejaké kaderníctvo, bude ho hľadať pravdepodobne vo svojom okolí. Preto by ste sa mali zamerať čo najviac na Lokálne SEO a na lokálne dopyty.

Zároveň, v prípade viacerých článkov na stránke je potrebné dať obzvlášť pozor na vzájomné pôsobenie tak, aby nedošlo ku kanibalizácií kľúčových slov!

Výber témy a kľúčových slov

Určenie cieľovej skupiny a pútavé SEO články

Okrem kľúčových slov je dôležité identifikovať, pre koho je daný článok určený. Je teda potrebné definovať cieľovú skupinu, jej záujmy a iné spoločné znaky. Ruka v ruke s určením toho, pre akú cieľovú skupinu SEO články tvoríme ide aj pútavý a zaujímavý obsah. Práve taký obsah totiž má tendenciu sa šíriť prirodzene a to práve vďaka záujmu používateľov. Vysoká viralita vám pomôže dosiahnuť vytúžené konverzie.

Odkazy na produkty a služby, implementácia CTA prvkov

Pri písaní SEO článkov je efektívne držať sa modelu nákupného správania STDC, teda:

  • See (vidieť a spoznať)
  • Think (premýšľať, zvažovať a porovnávať)
  • Do (konať a nakúpiť či objednať)
  • Care (starostlivosť/servis – stály zákazník)

Každý SEO článok, od ktorého očakávate výsledky by mal obsahovať CTA prvky, teda call-to-action prvky. Jedná sa o výzvu k nejakej vami požadovanej akcií, teda výzva k tomu, čo chcete aby používateľ po prečítaní článku vykonal. Pomocou CTA prvkov motivujete používateľa napríklad k tomu, aby vykonal nákup produktov či služieb. Je to presun jeho správania z fázy „see“ do fázy „think“ prípadne „do“.

SEO články musia byť svojím obsahom dokonale prispôsobené CTA prvkom. Mali by teda obsahovať výhody daného produkty či služby a pádne dôvody a argumenty, prečo je vhodné vykonať kúpu.

Konkrétne výzvy, ktoré považujeme za CTA prvky sú napríklad: navštívte našu stránku, kontaktujte nás, zistite viac, prihláste sa na odber newslettera, prezrieť aktuálnu ponuku produktov a podobne. CTA prvky môžu byť textové, teda jednoducho zakomponované do textu, ale taktiež vizuálne – napríklad grafické objekty, pop-up okná či tlačidlá.

Odkazy a CTA prvky v článku

SEO on-page – aktivity potrebné vykonať priamo na stránke

Najdôležitejší je Nadpis. Z technického hľadiska je potrebné ho vyznačiť tagom H1, no nadpis je zároveň prvá vec, ktorú si používateľ prečíta. Ak nie je nadpis pútavý, čítanosť článku bude výrazne nižšia. Pútavosť nadpisu dosiahnete tým, že dáte čitateľovi dôvod článok čítať. Nadpis musí obsahovať tú najpodstatnejšiu informáciu, aby v čo najväčšej miere zaujal čitateľa.

Okrem nadpisu je dôležité správne vyplniť metadáta, teda údaje, ktoré sa používateľom zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania. Metadáta sa rozdeľujú na meta title a meta description. Pri metadátach je dôležité dodržať nie len pútavosť ale tiež rozsah v podobe počtu znakov. Ten by nemal pri meta title prekročiť hranicu 60 znakov a pri meta description 125 znakov. Dôležitou súčasťou nadpisu a metadát je kľúčové slovo, na ktoré článok optimalizujete.

V rámci zabezpečenia efektívnej členitosti textu je vhodné využiť niekoľko podnadpisov. Využitie podnadpisov je však efektívne aj z hľadiska on page SEO. Tak ako nadpis je potrebné, aby obsahoval zvolené kľúčové slovo, tak aj podnadpisy by k tomu mali smerovať a taktiež ich treba označiť tagom – tentokrát od h2 až po h5.

SEO články by mali obsahovať kľúčové slovo v primeranom množstve. Zároveň by malo byť zmysluplne implementované do textu. Odkazy na produkty či služby by mali byť umiestnené klasickým prepojením v rámci niektorého zo slov.

Samotná URL adresa SEO článkov je taktiež dôležitá. V prvom rade by mala obsahovať názov článku, kľúčové slovo a mať optimálnu dĺžku.

On-page SEO aktivity na webe

SEO off-page – to, čo treba vykonať mimo webovej stránky

Aby ste zabezpečili, že sa vaše SEO články dostanú k vášmu publiku, je potrebné zdieľať SEO články aj na sociálnych sieťach. Vďaka tomu vytvárate vašim SEO článkom cenné spätné odkazy z relevantných a overených webov.

Čím viac sociálnych sietí na zdieľanie SEO článkov využite, tým lepšie pre vás. Okrem toho je možné na SEO článok odkazovať z aktívnych diskusných fór, blogov či zaplatených webov. Tvorba spätných odkazov, resp. linkbuilding je preto veľmi silným nástrojom u SEO. Treba ale myslieť na kvalitné spätné odkazy – t.j. odkazy z odborných článkov, Vašich partnerov a iných autoritatívnych stránok, ktoré budú na Vás odkazovať bez atribútu „no-follow“.

SEO Off-page aktivity

Ak ste dodržali potrebný postup pri vytváraní SEO článku, pútavý obsah a CTA prvky zabezpečia následné šírenie na internete vašou cieľovou skupinou.