Čo je pracovná zdravotná služba a na čo slúži?

Článok v skratke:

Pracovná zdravotná služba je dôležitým prvkom efektívneho fungovania firmy.

Zahŕňa poradenstvo zamerané na ochranu a podporu zdravia pri práci, ako aj dohľad nad pracovnými podmienkami aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti.

Vychádza z logického faktu – prevencia je vždy efektívnejšou voľbou.

pracovná zdravotná služba

PZS alebo pracovná zdravotná služba predstavuje odborné poradenstvo pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Zároveň ide o výkon činností zameraných na zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Čo ešte zahŕňa pracovná zdravotná služba?

Pracovná zdravotná služba je aj systém preventívneho prístupu k výskytom chorôb z povolania či pracovných úrazov. Spadá pod ňu aj ochrana zdravia, a to s cieľom zachovania práceschopnosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov. Pracovná zdravotná služba teda zahŕňa poradenstvo, dohľad nad pracovnými podmienkami aj posudzovanie. Ak by ste sa chceli o nej dozvedieť viac, tak pracovná zdravotná služba je spomenutá aj v našej legislatíve, konkrétne v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Prečo nezanedbať pracovnú zdravotnú službu?

Viacerí si neuvedomujú, že pracovná zdravotná služba upozorňuje na logický fakt – prevencia pred úrazom či chorobami zamestnancov je z časového aj finančného hľadiska efektívnejšia ako prípadná liečba. Nehovoriac o predchádzaní pracovných úrazov, kde hrozia zamestnávateľovi aj dosť vysoké pokuty. Je dôležité podotknúť, že pracovná zdravotná služba má za úlohu o. i. aj dohľad nad pracovnými podmienkami. Tým napomáha eliminovať riziko vzniku choroby z povolania. Taktiež spomenieme, že pracovná zdravotná služba napomáha pri znížení fluktuácie a dokonca aj pri zvýšení lojality zamestnancov. Pozitívne vnímajú, ak sa zamestnávateľ stará o ich zdravie. Pracovná zdravotná služba zároveň prispieva k produktivite práce a znižuje náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb.

Je zrejmé, že pracovná zdravotná služba je spolu s OPPBOZP dôležitým faktorom fungovania firmy. Aj preto by ste ju mali zveriť do rúk expertom ako je PYROBOSS, s. r. o. Postaráme sa, aby ste splnili všetky zákonné povinnosti podľa platnej legislatívy (a vyhli sa prípadným finančným postihom). V prípade kontroly zo strany štátnych orgánov poskytujeme plnú podporu.

Prečítajte si tiež: